REGULAMIN KONKURSU
„Najlepsze zdjęcie miesiąca” Foto4u.pl


§1
Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Najlepsze zdjęcie miesiąca” Foto4u.pl, zwanego dalej „Konkursem”, jest Foto Print, ul. Szafirowa 8, 31-232 Kraków, posiadająca numer NIP 676-101-36-86  (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Podmiotem przetwarzającym dane na potrzeby przeprowadzenie konkursu jest Ateneo.pl s.c., ul. Krakowska 134, 34-120 Andrychów, posiadająca numer NIP 551-259-44-94 (zwana dalej "Podmiotem przetwarzającym dane")
3.    Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem” jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
4.    Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na stronie www.foto4u.pl, na fanpage’u foto4u.pl w serwisie facebook.com lub informacje kierowane bezpośrednio do uczestników.
5.    Istotą Konkursu będzie dokonanie przez Komisję Konkursową oceny zgłoszonych przez Uczestników zadań konkursowych, spełniających wszystkie wymagania Konkursu i wyłonienie spośród nich 1 laureata.
6.    Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 01.01.2017 roku, do odwołania, w miesięcznych cyklach, kończących się ostatniego dnia danego miesiąca (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
7.    Organizator przeprowadza Konkurs na z wykorzystaniem strony serwisu www.foto4u.pl.
8.    Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
9.    Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem:  http://www.foto4u.pl/konkurs-fotograficzny/regulamin.pdf
10.    Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
11.    Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Rafał Ziomek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Foto Print Rafał Ziomek. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak adres zamieszkania, adres e-mail, nick uzyskanych w związku z organizacją Konkursu przez Administratora danych oraz przez Podmiot przetwarzający dane, a także na opublikowanie swego adresu e-mail na liście laureatów. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu. Jeśli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności można przeczytać tutaj.
12.     Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.


§2
Uczestnicy konkursu


1.    W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie, po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego.
2.    Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w regulaminie konkursu  „Najlepsze zdjęcie miesiąca” Foto4u.pl.
3.    Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji akcji marketingowej oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.
4.    Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
5.    Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”.
6.    Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych upoważnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia danej osoby do Konkursu.


§3
Prawa organizatora


1.    Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.


§4
Zasady konkursu


1.    Aby wziąć udział w Konkursie należy zgłosić swój udział.
2.    Za zgłoszenie udziału uznaje się wysłanie swojego zdjęcia z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.foto4u.pl/konkurs-fotograficzny oraz podanie swojego adresu e-mail i polubienie fanpage’u foto4u.pl w serwisie facebook.com pod adresem www.facebook.com/foto4upl
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią oraz takich, które nie realizują tematu konkursu.

§5
Zasady przyznawania nagród w konkursie


1.    W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy właściwie wykonali zadanie konkursowe.
2.    Termin zgłaszania prac w konkursie upływa ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego o godzinie 23:59.
3.    W przeciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca, na fanpage’u Foto4u opublikowane zostanie imię i nazwisko zwycięzcy nagrody miesięcznej.
4.    W konkursie zostanie przyznanych jedna nagroda główna:
- dowolny FotoObraz lub FotoPrezent do 100 złotych (słownie sto złotych) dostępnych w ofercie na stronie www.Foto4u.pl
5.    Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej będzie wybór zgłoszeń najciekawszych, najbardziej kreatywnych, realizujących temat konkursowy.
6.    Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora. Jej decyzja ma charakter ostateczny i wiążący dla Uczestników oraz nie podlega reklamacji.
7.    Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi konkursu mailowo na adres social@ateneo.pl numeru zamówienia do opłacenia przez Organizatora w terminie 7 dniu od opublikowania wyników.
8.    W przypadku nie przesłania Organizatorowi wymaganych danych w terminie i drogą określoną przez Organizatora w regulaminie, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
9.    Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród na nagrody tożsame wartościowo.


§6
Reklamacje


1.    Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora.
2.    Każda reklamacja powinna zawierać:
3.    a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
4.    b) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
5.    c) dokładny opis i powód reklamacji.
6.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.
7.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.
 

§7
Postanowienia końcowe


1.    Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestników.
4.    Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
5.    W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
6.    Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.

Kraków, dn. 24.05.2018 r.


Pobierz PDF